ضوابط فنی دستور العمل ها طرح و محاسبه و اجرای رویه های بتنی درفرودگاه ها

(رای شما: 0)
دارای 20 عنوان ازمایش در 160 صفحه

ویژگی های محصول

فهرست ضمایم:

1. طرز آماده نمودن نمونه خاک

2. آزمایش الک و آزمایش سقوط در محلول

3. آزمایش حد خمیری و حد روانی

4. آزمایش تراکم

5. آزمایش صفحه برای تعیین رقم K

6. آزمایش CBR

7. روش کنترل تراکم در کارگاه

8. آزمایش مارشال

9. طرز تهیه و پخش قشر اساس آسفالتی

10. مشخصات زیر اساس خاک و سیمان

11. آزمایش ترک خوردن سیمان

12. آزمایش سایش با ماشین لوس آنجلس

13. آزمایش تحلیل رفتن با سولفات سدیم

14. آزمایش برزیلی برای تعیین مقاومت کششی

15. آزمایش هم ارز ماسه

16. آزمایش آبرام

17. اصول کلی تهیه فرمول کارگاهی اختلاط

18. آزمایش خمشی بتن

19. آزمایش تاب فشاری بتن

20. آزمایش یخبندان بتن

ضوابط باند فرودگاه آزمایش خاک آزمایش بستر راه
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۵,۰۰۰ تومان
ضوابط فنی دستور العمل ها طرح و محاسبه و اجرای رویه های بتنی درفرودگاه ها
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو