تفکیک ، افراز و مقررات و قوانین آن در برنامه ریزی شهری ایران

(رای شما: 0)
با 16 موضوع در 26صفحه

ویژگی های محصول

مقررات " تفکیک زمین " در کنار ضوابط منطقه بندی ، مهمترین ابزار قانونی برای اجرای برنامه کاربری زمین محسوب می شود که نقش اساسی در نحوه تقسیم اراضی شهری و تعیین اندازه قطعات دارد. این فایل در مورد تفکیک و افراز  و ضرورت و اهمیت تفکیک و افراز را بیان داشته و اشاره ای به تاریخچه نظارت بر تفکیک و افراز اراضی در ایران و وضع موجود آن داشته است. 

کاربرد تفکیک و افراز در برنامه ریزی شهری ایران، الزام مراجع ثبتی و قضایی به افراز و تفکیک اراضی بر طبق نقشه مصوب شهرداری، الزام مراجع تفکیک و افراز به رعایت ضوابط مسکن و شهرسازی، حد نصاب تفکیک با توجه به کاربریهای اصلی، عوارض تفکیک اراضی مربوط به سازمان زمین شهری، ضوابط و مقررات تفکیک باغات و مزارع در محدوده شهری، مجازات تصرف در اراضی متعلق به دولت و تفکیک غیرقانونی و نقد قوانین افراز و تفکیک از دیگر مواردی است که این فایل به آن ها پرداخته است. 

 

ضوابط و آیین نامه های شهرسازی
لیست محتوای داخل محصول
رایگان غیر رایگان
۴,۰۰۰ تومان
تفکیک ، افراز و مقررات و قوانین آن در برنامه ریزی شهری ایران
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو