آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد

مشتمل بر 16 ماده در 6 صفحه

ویژگی های محصول

این فایل در قالب 6 صفحه اشاره کوتاهی به آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد دارد.

مثلا: - تشخیص اراضی موات خارج از محدوده استحفاظی شهرها به عهده هیأت هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی است که در این آیین نامه به اختصار باعنوان هیأت به کار برده می شود هیأت با حضور حداقل چهار نفر تشکیل و نظریه خود را طی صورتجلسه ای اعلام خواهند نمود و رأی اکثریت با حداقل سه نفرمالک خواهد بود که یکی از آنها باید حاکم شرع باشد.

یا مثالی دیگر: 

 تبصره 2: در مورد شهرهایی که محدوده استحفاظی مشخصی ندارد وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است حسب اعلام وزارت کشاورزی محدوده استحفاظی آن را حداکثر ظرف سه ماه تعیین و به وزارت مذکور اعلام نماید.

ضوابط و آیین نامه های شهرسازی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد
غیر رایگان

دیده شو