قوانین و اساسنامه های میراث فرهنگی

در 9 ماده و10 صفحه

ویژگی های محصول

قوانین و اساسنامه های میراث فرهنگی شامل ماده ها و تبصره هایی در مورد حفظ و احیاء میراث فرهنگی و آثار باستانی است.

میراث فرهنگی شامل آثار باقیمانده از گذشتگان است که نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ می باشد و با شناسایی آن زمینه شناخت هویت و خط حرکت فرهنگی او میسر میگردد و از این طریق زمینه های عبرت برای انسان فراهم می آید. 

ماده6 : 

  •  وظایف سازمان در زمینه میراث فرهنگی که شامل پژوهش، نظارت، حفظ و احیاء و معرفی است به قرار زیر می باشد :
  •  تهیه و تنظیم و اجرای برنامه های پژوهشی پیرامون آثار باقیمانده از گذشتگان
  •  بررسی و شناسایی محوطه ها، تپه ها، بناها و مجموعه های تاریخی و تهیه فهرست جامع از آنها و نقشه باستان شناسی کشور
  •  انجام پژوهشهای باستانشناسی و کاوش های علمی
  •  بررسی های مردم نگاری، پژوهش های مردم شناسی، انسان شناسی، زیستی و شناخت فرهنگ بومی مناطق مختلف کشور
  •  پژوهش در زمینه هنرهای سنتی و فراهم آوردن امکانات الزم جهت حفظ، احیاء و رشد آنها

 

ضوابط و آیین نامه های شهرسازی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
قوانین و اساسنامه های میراث فرهنگی
غیر رایگان

دیده شو