قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها

دارای 12 ماده در 4 صفحه

ویژگی های محصول

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها شامل قوانین و تبصره های زیر می باشد:

ماده 1 : محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طهرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم الاجرا می باشد. شهرداری ها علاوه بر اجرای طرح های عمرانی از جمله توسعه معابر و تامین خدمات شهری و تاسسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی و کنترل و نظارت بر احداث هر گونه سا ختمان و تاسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در محدوده شهر را نیز به عهده دارند.

ماده 2 حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافاصل پیرامون  محدوده که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.

ضوابط و آیین نامه های شهرسازی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها
غیر رایگان

دیده شو