قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان پارک ها و موزه های تاریخ طبیعی

در 4 تبصره و 1 برگ

ویژگی های محصول

قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان پارک ها و موزه های تاریخ طبیعی در قالب یک صفحه قوانین و تبصره هایی مربوط به سازمان حفاظت محیط زیست توضیح برده و نام می برد. 

 

 

ضوابط و آیین نامه های شهرسازی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان پارک ها و موزه های تاریخ طبیعی
غیر رایگان

دیده شو