سرانه کاربری های شهری

(رای شما: 0)
تاریخچه سرانه و انگیزه های اصلی پیدایش و رواج استاندارد های کاربری زمین در برنامه ریزی کاربری فقط تعیین مقدار سطوح و اندازه و سرانه ها کافی نیست .

ویژگی های محصول

فایل مورد نظر سرانه ها در شهرسازی را عنوان می کند، برای مثال :

فضاهای مسکونی 50 درصد سطح زمین

فضاهای سواره و پیاده 25 درصد

فضاهای سبز و اماکن ورزشی 15 درصد

سایر فضاهای سرویس دهنده 10 درصد

در ادامه برنامه ریزی کاربری اراضی شهری را با جزئیات بیان می کند. تعریف کاربری های شهری از دیگر محتویات این فایل است.

تاریخچه سرانه و انگیزه های اصلی پیدایش و رواج استاندارد های کاربری زمین در برنامه ریزی کاربری فقط تعیین مقدار سطوح و اندازه و سرانه ها کافی نیست . بلکه مسایل چون مکانیابی و معیارهای مکانی ، ترکیب و نسبت کاربری ها و سایر معیارها حایز اهمیت هستند .
برای دست یابی به بهترین راه حل ها برای برنامه ریزی کاربری زمین بهتر است از استانداردهای عام تنها به طور نسبی استفاده شود و  استانداردها و معیارهای لازم برای برنامه ریزی هر محدوده مورد مطالعه براساس نیازهای واقعی آن محدوده و ساکنان آن تدوین شود.

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۵,۵۰۰ تومان
سرانه کاربری های شهری
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو