سرانه تاسیسات شهری

فایل مورد نظر سرانه تاسیسات شهری را در قالب مساجد و اماکن مذهبی، کتابخانه ها، پارک ها، سرانه مسکونی، سرانه های درمانی و بهداشتی، و سرانه های آموزشی را عنوان می کند. 

ویژگی های محصول

فایل مورد نظر سرانه تاسیسات شهری را در قالب مساجد و اماکن مذهبی، کتابخانه ها، پارک ها، سرانه مسکونی، سرانه های درمانی و بهداشتی، و سرانه های آموزشی را عنوان می کند. 

برای مثال: 

حداقل سرانه های مسکونی در تراکم های کم، 50 متر مربع 

حداقل سرانه های مسکونی در تراکم های متوسط، 40 متر مربع 

حداقل سرانه های مسکونی در تراکم های زیاد، 30 متر مربع

ضوابط و آیین نامه های شهرسازی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
سرانه تاسیسات شهری
غیر رایگان

دیده شو