آیین نامه داخلی شورای شهرستان

دارای 32 ماده در 6 صفحه

ویژگی های محصول

فایل مورد نظر حاوی 32 ماده در 6 صفحه آیین نامه ها، ماده ها و تبصره ها را در محل شورا واقع در شهرستان عنوان می کند. 

برای مثال:

ماده 3: 

در اولین جلسه شورا مسن ترین فرد از اعضای حاضر به عنوان رییس سنی و جوان ترین اعضای حاضر به سمت منشی تعیین می شوند و در جایگاه هیئت رئیسه قرار می گیرند. 

 

 

ضوابط و آیین نامه های شهرسازی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
آیین نامه داخلی شورای شهرستان
غیر رایگان

دیده شو