آیین نامه داخلی شورای اسلامی روستا

دارای 35 ماده در 7 صفحه

ویژگی های محصول

فایل مورد نظر 35 ماده را عنوان کرده است و تبصره های آن را نیز بیان می کند. 

مثلا وظایف و اختیارات رئیس شورا به طور مختصر به شرح زیر است: 

  • مسئولیت امور اداری و مالی شورا
  • اداره جلسات شورا و برقراری نظم در شورا 
  • دعوت از فرماندار، بخشدار، روسای دستگاه های اجرایی، 
  • امضاء کلیه مکاتبات رسمی شورا 
  • و شرکت در جلسات رسمی سازمان ها 
ضوابط و آیین نامه های شهرسازی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۱,۰۰۰ تومان
آیین نامه داخلی شورای اسلامی بخش
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو