آیین نامه داخلی شورای اسلامی استان

مشتمل بر 37 ماده در 6 صفحه

ویژگی های محصول

آیین نامه داخلی شورای اسلامی استان مشتمل بر 37 ماده در 6 صفحه بوده و جلسات شورای اسلامی استان و اختصاص بودجه به آن ها را مورد بررسی قرار می دهد. 

برای مثال: 

ماده 3 از این مواد اعلام می دارد که در نخستین جلسه شورا مسن ترین فرد از اعضای حاضر به عنوان رئیس سنی و جوان ترین فرد از اعضای حاضر به سمت منشی معین می شوند و در جایگاه هیئت رئیسه قرار می گیرند.

ضوابط و آیین نامه ها
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
آیین نامه داخلی شورای اسلامی استان
غیر رایگان

دیده شو