آیین نامه استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرهاو محدوده روستاها

دارای 11 ماده در 4 صفحه

ویژگی های محصول

آیین نامه استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرهاو محدوده روستاها در 4 صفحه اول خود این آیین نامه تعریف می شود. 

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند. 

  • شهرک
  • محدوده شهر
  • حریم شهر
  • روستا 
  • محدوده روستا 
  • ضوابط بهداشت عمومی 
  • محدوده مراکز سکونتی و ...
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
آیین نامه استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرهاو محدوده روستاها
غیر رایگان

دیده شو