آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

مشتمل بر 49 ماده در 9 فصل

ویژگی های محصول

آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست 

این آیین نامه در نه صفحه تدوین گردیده است.

فصل اول این آیین نامه بیانگر این است که سازمان حفاظت محیط زیست در این نامه به ترتیب سازمان و شورایعالی نامیده می شوند. 

فصل دوم، مقررات مربوط به پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و مناطق حفاظت شده را عنوان می کند. 

ضمن اینکه فصول این فایل نیز شامل نه فصل است.

ضوابط و آیین نامه های شهرسازی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
غیر رایگان

دیده شو