تصویب نامه در خصوص واگذاری اراضی ملی و دولتی

در 6 بند و 2 تبصره

ویژگی های محصول

تصویب نامه در خصوص  واگذاری اراضی ملی و دولتی در سه صفحه تنظیم شده است. این فایل عنوان می کند که 

در واگذاری اراضی ملی و دولتی به صورت حق بهره برداری، حق انتفاع و اجاره، قراردادهای فیما بین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت کنندگان اراضی برای پرداخت تسهیلات بانکی به عنوان اسناد قایل قبول تلقی می گردد. 

ضوابط و آیین نامه ها
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
تصویب نامه در خصوص واگذاری اراضی ملی و دولتی
غیر رایگان

دیده شو