آیین نامه اجرایی اراضی بایر

در 10ماده و 7 صفحه

ویژگی های محصول

ضوابط تعیین تکلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالکانه اراضی بایر و موات اصلاحات ارضی وزارت جهاد کشاورزی از جمله مواردی است که در این فایل آورده شده است. 

آیین نامه عمران اراضی بایر و مواد و تبصره های آن شامل موارد زیر است. 

تبصره 2: سطح اراضی مورد درخواست نباید از حدنصاب های موضوع ماده 45 ، آیین نامه اصلاحات اراضی مصوب 1343 تجاوز نماید. 

یا 

ماده 2: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان موظف است قبل از هر گونه اقدامی در جهت تعیین تکلیف با متصرفین، به منظور احراز مالکیت دولت بر عرصه، نراتب را از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک استعلام نمایند. 

ضوابط و آیین نامه های شهرسازی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
آیین نامه اجرایی اراضی بایر
غیر رایگان

دیده شو