آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر

آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

ویژگی های محصول

آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است. شامل ماده ها و تعاریف در زمینه اراضی می باشد. در این تبصره ها ادارات کل کشاورزی و ثبت اسناد و املاک موظفند ظرف مدت 10 روز به استعلامات هیات های واگذاری زمین پاسخ دهند. 

برای مئال:

  • اراضی واگذار شده نباید بدون عذر موجه معطل بماند.
  • استفاده از اراضی و تاسیسات و امکانات و نحوه بهره برداری از آنها باید مطابق برنامه و ضوابط فنی وزارت کشاورزی انجام شود. 
  • در صورتیکه متصرف اراضی کشت موقت قبل از اجرای قانون فوت نماید وارث قانونی او در صورتیکه واجد شرایط باشد حق الویت خواهند داشت. 
ضوابط و آیین نامه های شهرسازی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۱,۵۰۰ تومان
آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر
غیر رایگان

دیده شو