آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها

آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها در 56 صفحه تدوین شده و شامل 80 صفحه قوانین مراتع، حقوق بهره برداران، واگذاری محدوده های پروانه چرا و قوانین حفاظت و حمایت از منابع طبیعی ازجمله مواردی است که در این فایل مطرح شده است. 

ویژگی های محصول

آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها در 56 صفحه تدوین شده و شامل 80 صفحه قوانین مراتع، حقوق بهره برداران، واگذاری محدوده های پروانه چرا و قوانین حفاظت و حمایت از منابع طبیعی ازجمله مواردی است که در این فایل مطرح شده است. 

طبق چند ماده این آیین نامه ها:

ادارات ثبت اسناد و کشاورزی و سایر مراجع موظفند اطلاعات لازم را در اختیار مامورین سازمان جنگل ها و مراتع کشور قرار دهند.

مامور بازدیدکننده منطقه باید از منطقه مورد بازدید نقشه تهیه نماید و در صورت عدم امکان کروکی تهیه نماید. 

سازمان جنگل ها و مراتع کشور مطابق ماده 29 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور در انجام مراتع ثبتی و صدور سند مالکیت جهت منابع ملی مورد تشخیص به جز حقوقی که بر سردفتران اسناد رسمی تعلق می گیرد. از پرداخت کلیه هزینه های ثبتی معاف می باشند.

نسبت به هر منطقه نزدیک ترین محلی که روزنامه در آنجا منتشر می شود روزنامه محلی محسوب می شود. 

ضوابط و آیین نامه های شهرسازی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۵,۵۰۰ تومان
آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها
غیر رایگان

دیده شو