آیین نامه اجرایی انتخابات شورهای اسلامی روستا و بخش

آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش
مصوب 1381.4.16 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

ویژگی های محصول

آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش مصوب 1381.4.16 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

در این آیین نامه عنوان ‹‹ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 » به اختصار ‹‹ قانون›› نامیده می شود.  

شامل کلیات، هیات های اجرایی و هیات های نظارت، اعلام داوطلبی ، بررسی سوابق و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان و انتخابات شورای اسلامی بخش است. 

به عنوان مثال:

تبصره 2 - در صورتی که بخش کمتر از پنج روستا داشته باشد ، کلیه نمایندگان معرفـی شـده از شـوراهای اسلامی روستاها به عضویت شورای اسلامی بخش در می آیند و سپس به منظور تـأمین کسـری اعضـا تـا پنج نفر ، از کلیه اعضای اصلی شوراهای اسلامی روستاها توسط بخشدار دعوت بـه عمـل مـی آیـد تـا بـا حضور هیأتهای اجرایـی و نظـارت بخـش از بـین خـود بقیـه اعضـای مـورد نیـاز را انتخـاب و مراتـب را صورتجلسه نماینده ، بخشدار موظف است پس از وصـول صورتجلسـه مـذکور ، اسـامی اعضـای شـورای اسلامی بخش را با صدور آگهی به اطلاع اهالی بخش برساند .

 

 

ضوابط و آیین نامه های شهرسازی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۲,۵۰۰ تومان
آیین نامه اجرایی انتخابات شورهای اسلامی روستا و بخش
غیر رایگان

دیده شو