آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر

آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر شامل 25 ماده می باشد.

ویژگی های محصول

 در آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر

ماده 1 : اولین جلسه هردوره شورای اسلامی شهر ،که در این آیین نامه شورا نامیده میشود ، بعد از قطعی شدن نتایج انتخابات، در تاریخ نهم اردیبهشت ماه به دعوت فرماندار یا سرپرست فرمانداری و با حضور دعوت کننده یا نماینده وی تشکیل و با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد. 

ماده 2 -در اولین جلسه شورا مسن ترین فرد از اعضای حاضر به عنوان رییس سنی و دونفر از جوان ترین اعضای حاضر به سمت منشی تعین میشوند و در جایگاه هیات رییسه قرار می گیرند.

ماده 25 - نحوه اداره جلسات, رأی گیری و بررسی پیشنهادهای واصل شده براساس دستور العملی است که به تصویب شورای عالی استانها می رسد.

ضوابط و آیین نامه های شهرسازی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر
غیر رایگان

دیده شو