قوانین حریم و محدوده شهرها

قوانین حریم و محدوده شهرها مشتمل بر 8 فصل و 100 ماده مقررات محدوده شهرها و شهرکها را بیان می کند. 

ویژگی های محصول

قوانین حریم و محدوده شهرها مشتمل بر 8 فصل و 100 ماده مقررات محدوده شهرها و شهرکها را بیان می کند. 

ماده 55 ـ مهلت عمران دارندگان اسناد مالکیت اراضی موات که مساحت آنها کمتر از دو برابر بالاترین حداقل نصاب تفکیکی مناطق مسکونی در شهر محل وقوع زمین باشند اعم از آنکه گواهی مهلت عمران داشته یا نداشته باشند تا آخر سال 1365 تمدید میگردد. 

تبصره ـ در مواردی که به عللی از سوی مراجع ذیصالح صدور پروانه موقتا ممنوع و یاغیرمقدور باشد مهلت مذکور از تاریخ رفع ممنوعیت شروع می گردد.

تبصره ـ در شهرها و شهرکهایی که ضوابط تفکیک بیشتر از حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری (1000 متر مربع) باشد بایستی ضوابط مزبور حداکثر تا حد نصاب یاد شده تقلیل یابد.

ضوابط و آیین نامه های شهرسازی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۵,۵۰۰ تومان
قوانین حریم و محدوده شهرها
غیر رایگان

دیده شو