قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها

در این فایل قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها که شامل 2ماده و 5 تبصره می باشد، اینگونه بیان می شود:

ویژگی های محصول

در این فایل قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها که شامل 2ماده و 5 تبصره می باشد، اینگونه بیان می شود:

ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظفنـد در موقـع دریافـت تقاضـای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شـهرها، از سـوی مـالکین،عمـل تفکیـک یـا افـراز را براساس نقشهای انجامدهند که قبلاً به تأییـد شـهرداری مربـوط رسـیده باشـد. نقـشه ای کـه مالـک بـرای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری مـی نمایـد، بایـد پـس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمـومی از کـل زمـین، از طـرف شـهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود.

ضوابط و آیین نامه های شهرسازی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها
غیر رایگان

دیده شو