اصلاحیه ماده 55 قانون شهرداری

شامل یک بند و 2 تبصره

ویژگی های محصول

اصلاحیه ماده 55 قانون شهرداری در قالب یک صفحه است و در آن بیان می شود که شهرداری مکلف است محل های مخصوصی برای تخلیه زباله، نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلاب ها و نظایر آن ها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند. 

محل های تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تاسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود. 

 

ضوابط و آیین نامه های شهرسازی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
اصلاحیه ماده 55 قانون شهرداری
غیر رایگان

دیده شو