قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع

شامل 2 ماده و 10 تبصره

ویژگی های محصول

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع شامل 2 ماده و 10 تبصره مصوب سال 1367 است. طبق ماده واحده این قانون زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها و سازمان ها و موسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند. می توانند به هیاتی مرکب از: 

مسوول اداره کشاورزی

مسوول اداره جنگلداری 

عضو جهاد سازندگی

عضو عیات واگذاری زمین 

یک نفر قاضی دادگستری 

مراجعه نمایند.

ضوابط و آیین نامه های شهرسازی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۱,۰۰۰ تومان
قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع
غیر رایگان

دیده شو