مدارک مورد نیاز برای پرونده های کسبی

مدارک مورد نیاز برای پرونده های کسبی  در قالب 3 صفحه و در جداول مختلف قانون های زیر را نام برده است.

ویژگی های محصول

مدارک مورد نیاز برای پرونده های کسبی  در قالب 3 صفحه و در جداول مختلف قانون های زیر را نام برده است.

  • قانون شهرداری 
  • آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • آراء قطعی شعب دیوان عدالت اداری
  • استعالم ازسازمان ثبت شرکتها
  • استعلام وزارت امور اقتصادی ودارایی
  • مقررات استفاده ازارض ی طرح جامع
  • مقررات استفاده از اراضی محدوده صنعتی سابق
ضوابط و آیین نامه های شهرسازی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
مدارک مورد نیاز برای پرونده های کسبی
غیر رایگان

دیده شو