ضوابط و مقررات تفکیک و تجمیع زمین

ضوابط و مقررات تفکیک و تجمیع زمین شامل موارد زیر می باشد:

ویژگی های محصول

ضوابط و مقررات تفکیک و تجمیع زمین شامل موارد زیر می باشد:

  • ضوابط و مقررات تفکیک و تجمیع زمین 
  • ضریب اشغال ساختمان
  • استقرار ساختمان در قطعه، حیاطها و فضاهای باز
  • تراکم ساختمانی
  • استقرار ساختمان در قطعه، حیاطها و فضاهای باز

رعایت ضوابط و مقررات مربوط به استقرار ساختمان در قطعه، حیاطها و فضاهای باز بافت مـسکونی متـداول شهری در این پهنه الزامی است.

 

ضوابط و آیین نامه های شهرسازی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
ضوابط و مقررات تفکیک و تجمیع زمین
غیر رایگان

دیده شو