مجموعه مقررات تفکیک اراضی و روند انجام آن

25 صفحه در 7 فصل

ویژگی های محصول

فایل مورد نظر با عنوان مجموعه مقررات تفکیک اراضی و روند انجام آن شامل چند فصل بوده از جمله:

فصل اول: نمودار روند تفکیک اراضی 

مدارک مورد نیاز برای تفکیک که شامل درخواست رسمی مالک یا مالکین 2 - اصل وکپی مدارک مالکیت 3 -رای کمسیون ماده 12 قانو زمین شهری

فصل دوم: تعاریف مواردی چون: قطعه زمین، سند مشاع، تفکیک زمین، تفاوت افراز با تفکیک، تجمیع زمین، 

فصل سوم: قوانین ومقررات وضوابط  مانند قانون شهرداری 

فصل چهارم: ضوابط ومقررات تفکیک درکاربری مسکونی 

فصل پنجم:مقررات گذربندی وطراحی شهری

 

 

 

 

 

 

ضوابط و آیین نامه های شهرسازی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۴,۰۰۰ تومان
مجموعه مقررات تفکیک اراضی و روند انجام آن
غیر رایگان

دیده شو