طرح توجیهی تجهیزات پزشکی

از جمله مزایای این طرح :
1- بالا بردن امکانات ساخت وتولید
2 -همسو کردن صنعت ودانشگاه در جهت ساخت وتولید
3 -مبارزه منطقی با معضل بیکاری جوانان
4 -حذف هزینه های سنگین تحقیقاتی دولتی ودانشگاهی ودرمانی می باشند.

ویژگی های محصول

فایل مورد نظر که توسط وزارت تعاون، معاونت طـرح و برنامه تهیه گردیده امکانسنجی اقتصادی اجرای طرح را ارائه می دهد و در قالب جداول مختلف ،سرمایه ثابت، هزینه استهلاک، هزینه های قبل از بهره برداری، هزینه های پیش بینی نشده، هزینه های جاری طرح، هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی را به شکل دقیق ارائه می دهد.

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳۰,۰۰۰ تومان
طرح توجیهی تجهیزات پزشکی
غیر رایگان

دیده شو