طرح توجیهی خدمات رایانه و خدمات تعمیر و نگهداری موبایل و خدمات برق صنعتی

محل اجرای طرح در یک باب ساختمان به مساحت تقریبی 100 متر مربع بصورت استیجاری در اختیار مجری قرار خواهد گرفت.

ویژگی های محصول

فایل مورد نظر که توسط وزارت تعاون، معاونت طـرح و برنامه تهیه گردیده امکانسنجی اقتصادی اجرای طرح را ارائه می دهد و در قالب جداول مختلف ،سرمایه ثابت، هزینه استهلاک، هزینه های قبل از بهره برداری، هزینه های پیش بینی نشده، هزینه های جاری طرح، هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی را به شکل دقیق ارائه می دهد.

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳۰,۰۰۰ تومان
طرح توجیهی خدمات رایانه و خدمات تعمیرونگهداری موبایل وخدمات برق صنعتی
غیر رایگان

دیده شو