طرح توجیهی ،فنی واقتصادی و مالی جهت خرید مکان و تجهیزات فنی طرح ICTSOS

اجرای طرحهای جـامع فـن آوری اطلاعـات شـامل تحلیل،طراحی،اسـتقرار،راه انـدازی و پـشتیبانی راهکارهـای مبتنـی بـر نـرم افـزار در بخـش عمـومی و دولـت، وزارتخانـه ها، سازمانها و شـرکت هـای وابـسته بـه دولت،تعـاونی هـا و بخـش خـصوصی،تحلیل و پشتیبانی نرم افزارهای جـامع …

ویژگی های محصول

این فایل که توسط وزارت تعاون- معاونت طرح و برنامه، دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانکی تهیه و تنظیم گردیده است مطالعات امکانسنجی اقتصادی طرح را بیان می دارد و  راهکارهای اجرایی جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی در این پروژه، ویژگیهای بارز پروژه، سرمایه گذاری مورد نیاز طرح و تجهیزات فنی را مورد بررسی دقیق قرار داده است.

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۲۵,۰۰۰ تومان
طرح توجیهی ،فنی واقتصادی و مالی جهت خرید مکان و تجهیزات فنی طرح ICTSOS
غیر رایگان

دیده شو