طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی آموزشگاه هنـرهای تجسمی

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی آموزشگاه هنـرهای تجسمی، با اجرای این طرح در کنار دستیابی به بازده مناسب اقتصادی ، زمینه اشتغال نیروهای متخصص و هنر مند فراهم می گردد. همچنین این طرح دارای این قابلیت است که در قالب تعاونی های بانوان به مرحله اجرا درآید.

ویژگی های محصول

فایل مورد نظر که توسط وزارت تعاون  بخش معاونت طـرح و برنامه تهیه گردیده است شامل مطالعات امکانسنجی اقتصادی طرح می باشد، که شامل مکان مورد نیاز طرح، تجهیزات مورد نیاز، ملزومات اداری و آموزشی،  هزینه های قبل از بهره برداری، هزینه های جاری و هزینه های تعمیر و نگهداری  طرح بوده و همه را با دقت کامل مورد بررسی قرار می دهد.

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۲۵,۰۰۰ تومان
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی آموزشگاه هنـرهای تجسمی
غیر رایگان

دیده شو