طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی آموزشـگاه ساخت گلهای چینی

آموزشگاه های هنری آزاد مراکزی هستند که میتوانند خلاء موجود در نظام آموزش و پرورش کشور در مورد آموزش مؤثر هنر را پر کرده و در این رهگذر گامی در جهت ارتقای سطح فرهنگ عمومی بردارند.

ویژگی های محصول

فایل مورد نظر که توسط وزارت تعاون  بخش معاونت طـرح و برنامه تهیه گردیده است شامل مطالعات امکانسنجی اقتصادی طرح می باشد، که شامل مکان مورد نیاز طرح، تجهیزات مورد نیاز، ملزومات اداری و آموزشی،  هزینه های قبل از بهره برداری، هزینه های جاری و هزینه های تعمیر و نگهداری  طرح بوده و همه را با دقت کامل مورد بررسی قرار می دهد.

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی آموزشـگاه ساخت گلهای چینی
غیر رایگان

دیده شو