طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی آموزشگاه حسـابداری

(رای شما: 0)
انجام هر فعالیت اقتصادی ، مستلزم ایجاد سازوکاری برای نگهداری و ثبت گردشهای انواع مالی، اعم از وجوه نقد، اعتبارات، تسهیالت و ...است. به این منظور از فن حسابداری در وهله نخست به عنوان ابزاری برای سنجش عملکرد مالی فعالیتهای اقتصادی و در مرحله بعد به عنوان مستندی برای اتخاذ …

ویژگی های محصول

 فایل مورد نظر که توسط وزارت تعاون  بخش معاونت طـرح و برنامه تهیه گردیده است شامل مطالعات امکانسنجی اقتصادی طرح می باشد، که شامل مکان مورد نیاز طرح، تجهیزات مورد نیاز، ملزومات اداری و آموزشی،  هزینه های قبل از بهره برداری، هزینه های جاری و هزینه های تعمیر و نگهداری  طرح بوده و همه را با دقت کامل مورد بررسی قرار می دهد.

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی آموزشگاه حسـابداری
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو