طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی احداث باشگاه ورزشی

فایل مورد نظر که توسط وزارت تعاون  بخش معاونت طـرح و برنامه تهیه گردیده است شامل مطالعات امکانسنجی اقتصادی طرح می باشد، که شامل مکان مورد نیاز طرح، تجهیزات مورد نیاز، ملزومات اداری و آموزشی،  هزینه های جاری طرح بوده و همه را با دقت کامل مورد بررسیی قرار می دهد.

ویژگی های محصول

فایل مورد نظر که توسط وزارت تعاون  بخش معاونت طـرح و برنامه تهیه گردیده است شامل مطالعات امکانسنجی اقتصادی طرح می باشد، که شامل مکان مورد نیاز طرح، تجهیزات مورد نیاز، ملزومات اداری و آموزشی،  هزینه های جاری طرح بوده و همه را با دقت کامل مورد بررسی قرار می دهد.

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۲۵,۰۰۰ تومان
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی احداث باشگاه ورزشی
غیر رایگان

دیده شو