مجموعه قوانین، آیین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط با نحوه صدور پروانه به اراضی خارج از حریم شهرها

شامل ده فصل در 39 صفحه

ویژگی های محصول

فایل مورد نظر دارای محتوایی با عناوین زیر می باشد:

  • آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها 
  • نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها) در قانون شهرداری
  • قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
  • قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها 
  • قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها با اصالحات بعدی 
  • آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
  • قانون ایمنی راهها و راه آهن
  • آیین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها 
  • ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی 
ضوابط و آیین نامه های شهرسازی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۵,۰۰۰ تومان
مجموعه قوانین، آیین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط با نحوه صدور پروانه به اراضی خارج از حریم شهرها
غیر رایگان

دیده شو