آیین نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید

شامل یک بخش با 33 ماده قانون

ویژگی های محصول

آیین نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید شامل فصول مختلفی با عناوین زیر می باشد:

فصل اول- تعاریف کلیات ضوابط و مقررات مربوط به ایجاد شهر جدید که تعاریفی از قبیل اصطلاحات به کاررفته در آیین نامه مانند  1- قانون : قانون ایجاد شهرهای جدید، 2 -شورای عالی : شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. 3 -شرکت مادر : شرکت عمران شهرهای جدید (مادر تخصصی)

فصل دوم: ضوابط و مقررات مربوط به شرکت مادر و شرکتهای تابعه  مانند کلیه شرکتهای وابسته اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز شهر جدید را برای احداث و اجرای طرحهای مربوط، از طریق پیش بینی شده در بودجه مصوب هرسال شرکت تأمین می نمایند. 

فصل سوم: ضوابط و مقررات خاص متقاضی غیردولتی  مانند: تأییدوزارت جهادکشاورزی وسازمان حفاظت محیط زیست مبنی بربی مانع بودن استفاده از اراضی موردنظر

 

 

ضوابط و آیین نامه های شهرسازی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۴,۰۰۰ تومان
آیین نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید
غیر رایگان

دیده شو