مطالعات محله

(رای شما: 0)
مفهوم محله در برنامه ریزی و طراحی شهری از آن روی جایگاهی ویژه می یابد که با القای هویت به آن می توان حس تعلق به مکان و به نوعی حس جا و هویت شهروندان را تقویت نمود.

ویژگی های محصول

فایل مورد نظر به تعریف مفهوم جغرافیایی و اجتماعی محله می پردازد و جایگاه محله در شهرسازی را به طور کامل بررسی کرده و ویژگیهای محله ایرانی را توصیف می کند و اشاره می کند که چگونه محله به عنوان یک مفهوم کلیدی در شهرسازی است و در انتها به  مقایسه مفهوم محله در گذشته و حال نگاهی می اندازد.

محله سهم مهمی از سطح شهرها را ساختمانها و محله های مسکونی می پوشاند؛ از این رو کیفیت آنها تأثیر مهمی در سیما و منظر عمومی شهر دارد. در واقع در نگاه اول هر شهر از ویژگیهای محله های مسکونی آن می توان شناخت. روند توسعه های موجود را در شهرهای محله های مسکونی آن می توان شناخت. روند توسعه های موجود در شهرهای ما، به ویژه شهرهای بزرگ نشان میدهد که مناطق مسکونی به دلیل توسعه نابسامان و مغشوش، در معرض از دست دادن شخصیت و هویت دیرینه خود قرار گرفته اند.

 

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۶,۰۰۰ تومان
مطالعات محله
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو