واژه نامه مسکن و ساختمان

(رای شما: 0)
در این فایل واژه های مربوط به ساختمان و مسکن به صورت مختصر تعریف شده اند.

ویژگی های محصول

در این فایل واژه های مربوط به ساختمان و مسکن به صورت مختصر تعریف شده اند به طور مثال:

آب انبار، مکان سرپوشیده در زیر زمین که در آن آب ذخیره می کنند. اتاق، فضای محصور و مسقفی است که حداقل چهار متر مربع مساحت و دو متر ارتفاع داشته باشد. هال، آشپزخانه غیر اپن، انباری و غیره مشروط به اینکه چهار متر مربع مساحت و دو متر ارتفاع داشته باشد، اتاق محسوب می شود. فضاهایی مانند گاراژ، حمام، توالت، آب انبار، طویله و کاه دانی اتاق به شمار نمی آیند.

اقامت، یک واحد نهادی وقتی مقیم تلقی می شود که دارای مکانی (واحد مسکونی، کارگاه و سایر بناها) در قلمرو اقتصادی کشور بوده و برای مدت زمان یک سال و بیشتر در مقیاس قابل مالحظه ای به فعالیت اقتصادی اشتغال داشته باشد. قلمرو اقتصادی یک کشور عبارت از مرزهای جغرافیایی است که توسط یک دولت اداره شده و در داخل آن افراد، کالاها و سرمایه می توانند آزادانه جا به جا شوند و شامل فضای هوایی، آب های ساحلی، فلات قاره، قلمرو سیاسی یک کشور در سایر نقاط جهان و مناطق آزاد آن کشور نیز می باشد.

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۵,۰۰۰ تومان
واژه نامه مسکن و ساختمان
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو