نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه و نظارت فنی

(رای شما: 0)
موارد توضیح داده شده در این فایل شامل عناوین زیر می باشد:

- عوارض مربوط به مسکونی جهت تخریب و بازسازی و پروانه ساختمانی

- عوارض تمدید پروانه

ویژگی های محصول

موارد توضیح داده شده در این فایل شامل عناوین زیر می باشد:

- عوارض مربوط به مسکونی جهت تخریب و بازسازی و پروانه ساختمانی

- عوارض تمدید پروانه

-عوارض تغییر نقشه

- عوارض اضافه اشکوب

- عوارض مازاد تراکم

- عوارض پیش آمدگی

- عوارض ایمنی ساختمانها در شهر تهران

 

ضوابط و آیین نامه های شهرسازی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۶,۰۰۰ تومان
نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه و نظارت فنی
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو