موارد مورد نیاز و قابل کنترل در روند تشکیل پرونده

(رای شما: 0)
این فایل روند های تشکیل پرونده را در قالب مراحل زیر معرفی می نماید:

ویژگی های محصول

این فایل روند های تشکیل پرونده را در قالب مراحل زیر معرفی می نماید:

  • موارد مورد نیاز و قابل کنترل در روند تشکیل پرونده
  • قوانین مرتبط با تشکیل پرونده
  • انواع درخواستها
  • شناسایی مالک و مالکین
  • کنترل مدارک مالکیت
  • مشخص نمودن نوع زمین

 

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۴,۵۰۰ تومان
موارد مورد نیاز و قابل کنترل در روند تشکیل پرونده
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو