مطالعات تفکیک و تجمیع

(رای شما: 0)
 در دید کلی : سه اصطلاح  افراز،  تفکیک  و تجمیع در بسیاری از مباحث مربوط به شهرداری و همچنین مباحث مربوط به اداره ثبت و دادگاهها به کار می روند . در این مبحث به تعریف این اصطلاحات و بیان برخی مقررات حاکم بر آنها می پردازیم .

ویژگی های محصول

 در دید کلی : سه اصطلاح  افراز،  تفکیک  و تجمیع در بسیاری از مباحث مربوط به شهرداری و همچنین مباحث مربوط به اداره ثبت و دادگاهها به کار می روند . در این مبحث به تعریف این اصطلاحات و بیان برخی مقررات حاکم بر آنها می پردازیم .

همچنین این فایل مباحثی را نیز از قبیل افراز و تفکیک و تجمیع، تشکیلات هیات حل اختلاف، تفاوت تفکیک و افراز ، پاره ای از قوانین منجمله قانون لغو مالکیت اراضی موات قانون اراضی شهری و قانون زمین شهری را بیان می کند. 

 

ضوابط و آیین نامه های شهرسازی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۴,۵۰۰ تومان
مطالعات تفکیک و تجمیع
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو