مراحل پروانه و پایانکار شهری و روستایی

(رای شما: 0)
مراحل پروانه و پایانکار شهری و روستایی

واحد شهر سازی یکی از واحدهای شهرداری است که جزء مجموعه معاونت فنی و شهرسازی  انجام وظیفه می نماید.

 آنچه در این مطالعه به تفصیل خواهید یافت شامل مهمترین وظایف واحد شهر سازی است: 

1-صدور پروانه ساختمانی:

ویژگی های محصول

مراحل پروانه و پایانکار شهری و روستایی

واحد شهر سازی یکی از واحدهای شهرداری است که جزء مجموعه معاونت فنی و شهرسازی  انجام وظیفه می نماید.

 آنچه در این مطالعه به تفصیل خواهید یافت شامل مهمترین وظایف واحد شهر سازی است: 

1-صدور پروانه ساختمانی:

  1. بررسی مدارک مالکیت 
  2. بازدید کارشناس از محل و تهیه گزارش
  3.  صدور فرم تهیه نقشه ساختمانی
  4. تهیه نقشه ساختمانی
  5.  محاسبه عوارض ساختمانی
  6. معرفی به سازمان تامین اجتماعی جهت بیمه کارگران
  7. صدور مجوز ساخت

  2-صدور اصلاحیه پروانه ساختمانی

  3-  تمدید پروانه ساختمانی

 4- صدور گواهی عدم خلاف

5- صدور پایان کار

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۵,۰۰۰ تومان
مراحل پروانه و پایانکار شهری و روستایی
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو