سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسنادو املاک

(رای شما: 0)
این فایل در محتوای خود به دسته بندی خرده مالکی و عمده مالکی می پردازد و نحوه اداره امور اراضی توسط این دو دسته را توضیح می دهد. همچنین به وضعیت زمین های زراعی در قبل از اصلاحات اراضی اشاره مختصری می کند.

ویژگی های محصول

این فایل در محتوای خود به دسته بندی خرده مالکی و عمده مالکی می پردازد و نحوه اداره امور اراضی توسط این دو دسته را توضیح می دهد. همچنین به وضعیت زمین های زراعی در قبل از اصلاحات اراضی اشاره مختصری می کند.

نمونه ای از متن: 

در سراسر کشور خرده مالکانی بودند که ماکیت آنها جدا از مالکان بزرگ بود و یا در داخل محدوده اراضی و املاک آنها قرار داشت و به چند دسته تقسیم می شدند.

نویسنده: سید جلیل محمدی

ضوابط و آیین نامه های شهرسازی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۴,۰۰۰ تومان
سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسنادو املاک
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو