ساختار شبکه های شهری

(رای شما: 0)
در این فایل ساختار شبکه های شهری در همه زمینه ها بررسی شده و نامبرده می شوند از قبیل:

گروه مطالعات شبکه شهری

ارتباط و ارتقاءمردمی

تعهد شبکه شهری

روند توسعه

دستاورد یکپارچه و مقطعی

مفاهیم توسعه یکپارچه شهری

ساختن شبکه/ …

ویژگی های محصول

در این فایل ساختار شبکه های شهری در همه زمینه ها بررسی شده و نامبرده می شوند از قبیل:

گروه مطالعات شبکه شهری

ارتباط و ارتقاءمردمی

تعهد شبکه شهری

روند توسعه

دستاورد یکپارچه و مقطعی

مفاهیم توسعه یکپارچه شهری

ساختن شبکه/ تبادل تجربیات

چشم انداز شبکه شهری آینده

 

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۴,۰۰۰ تومان
ساختار شبکه های شهری
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو