قوانین محدوده و حریم شهر و شهرک

(رای شما: 0)
 فایل قوانین محدوده و حریم شهر و شهرک شامل مواد و تبصره های تعیین حریم برای شهرها و شهرک ها با عناوین زیر می باشد:

ضوابط حاکم براراضی داخل محدوده شهرها

اراضی خارج از محدوده شهر

ویژگی های محصول

 فایل قوانین محدوده و حریم شهر و شهرک شامل مواد و تبصره های تعیین حریم برای شهرها و شهرک ها با عناوین زیر می باشد:

ضوابط حاکم براراضی داخل محدوده شهرها

اراضی خارج از محدوده شهر

مهمترین قوانین و مقررات مربوط به اراضی واقع در محدوده شهرها

اهم برنامه های اجرائی گروه امور ساخت و ساز خارج از محدوده و حریم شهرها

ضوابط و آیین نامه های شهرسازی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۵,۰۰۰ تومان
قوانین محدوده و حریم شهر و شهرک
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو