شهرسازی و روند کلان شهر شدن تهران

(رای شما: 0)
تهران امروز، در مقایسه با تهران قدیم بافت شهری اش ، درھمه جهات گسترش یافته است. گسترش تهران در جهات مختلف از نظرکمی وکیفی یکسان نبوده، دربرخی مناطق نیروی محرکه گسترش و بهبود مداوم کالبد شهری گاه به چنان ضعفی دچار شده اند که ساکنان بافت ھای موجود قادربه ایجاد روند بازسازی …

ویژگی های محصول

تهران امروز، در مقایسه با تهران قدیم بافت شهری اش ، درھمه جهات گسترش یافته است.لذا این فایل  گسترش تهران از جهات مختلف را مورد بررسی قرار می دهد. سپس با مقایسه این گسترش با بسط کالبدی اش ھردر سایرجھات درشرق ، غرب وجنوب ، تفاوت ھا ویا تعیین کننده ھائی که به  نابرابری ھا در این گسترش شکل داده اند را، شناسائی می کند.

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۴,۵۰۰ تومان
شهرسازی و روند کلان شهر شدن تهران
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو