بررسی معضلات شهری

(رای شما: 0)
این فایل به موارد زیادی در زمینه معضلات شهر به صورت تیتر وار اشاره می کند از جمله :

- دنیای شهری شده

- شهر آمریکایی

- تعصب ضد شهری

- رشد شهری

- تخلیه روستاها و تبعات آن

- معضلات مالی

ویژگی های محصول

این فایل به موارد زیادی در زمینه معضلات شهر به صورت تیتر وار اشاره می کند از جمله :

- دنیای شهری شده

- شهر آمریکایی

- تعصب ضد شهری

- رشد شهری

- تخلیه روستاها و تبعات آن

- معضلات مالی

 

لیست محتوای داخل محصول
رایگان غیر رایگان
۴,۰۰۰ تومان
بررسی معضلات شهری
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو