بانک هنر در شهر خلاق یوکاهاما

(رای شما: 0)
بانک هنر در شهر خلاق یوکاهاما- در خلال دیکتاتوری نظامی تاکوگاوا شوگونیت بیش از 250 ســال ژاپن به طور کامل از دنیای پیرامون خود جدا شــده بود. در ســال 2009 ،پس از گذشــت بیش از 150 ســال از زمانی که کشــور برای اولین بار تجــارت خارجی در بندر یوکوهاما را آغاز کرد، شــهر یوکوهاما به …
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۴,۰۰۰ تومان
بانک هنر در شهر خلاق یوکاهاما
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو