بافت شهری

(رای شما: 0)
بافت شهری-شناخت نوع بافت، سنجش کمی سطوح پر و خالی، کاوش پیرامون کیفیت همجواری توده و فضا و شناسائی نظام شکلی- فضایی برای انتظام فضاهای پر و خالی ضروری است. از لحاظ کالبدی، مرکز شهر تهران دربرگیرنده انواع فعالیتهای خدماتی در مقیاس عملکردی شهری و فراشهری با تراکم زیاد است که در …
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۵,۵۰۰ تومان
بافت شهری
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو