حقوق شهری و قوانین شهرسازی

(رای شما: 0)
 از جمله مواری که این فایل به صورت مفصل به آن می پردازد قوانین تفکیک اراضی است.

ویژگی های محصول

 از جمله مواری که این فایل به صورت مفصل به آن می پردازد قوانین تفکیک اراضی است.

مسئله تفکیک اراضی از اهم مسائل شهری و شهرسازی و پایه و اساس رشد موزون شهرها و اجرای طرح جامع و طرحهای تفصیلی و ضوابط مقرر در طرحهای مذکور می باشد.

در حقیقت می توان با بکار بردن ضوابط و روشهای اصولی, از طریق کنترل و نظارت بر تفکیک اراضی و ساختمانها و منظور داشتن اختیار برای مراجع ذیربط در امور شهرسازی در مورد بررسی و اصلاح نقشه های تفکیکی پیشنهادی توسط مالکان اراضی قبل از اقدامات ثبتی حداقل 60 درصد نظرات اصلاحی طرحهای جامع و تفصیلی را اعمال نمود و به آنها تحقق بخشید.

 

ضوابط و آیین نامه های شهرسازی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۶,۰۰۰ تومان
حقوق شهری و قوانین شهرسازی
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو