پروژه حریم، تعیین و تدقیق محدوده تهران

(رای شما: 0)
موضوع حریم از طریق طرح جامع تهران مطرح شده است، در این طرح الگوی توسعه خطی شهر تهران به سمت شرق و غرب انتخاب و کوههای البرز  به عنوان محدودیت توسعه در نظر گرفته شده است. در پروژه های تعیین حریم به این صورت عمل می شود که معیارهای مهم تعیین خط حریم بررسی، انتخاب و اولویت بندی می …

ویژگی های محصول

در این فایل به تاریخچه و سابقه حریم شهر تهران پرداخته شده و معیارهای تعیین حریم تهران از جهات مختلف همراه نقشه توضیح داده شده است. 

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۲,۰۰۰ تومان
پروژه حریم، تعیین و تدقیق محدوده تهران
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو